ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ รถยนต์โดยสารไฟฟ้าฝีมือคนไทย UNICON MODEL 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัว รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON รุ่นที่ 1 วิจัยและพัฒนาโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางภายใน สจล. ด้วยพลังสะอาด ต้นแบบในการคิดค้นนวัตกรรม ลดมลพิษทางอากาศ และมีจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน ตามนโยบาย KMITL for SDGs ที่จะทำให้ สจล. เป็นสถานศึกษาที่สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เพิ่มทักษะให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตั้งแต่ขณะเรียน รวมถึงการนำงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้งานจริง เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและองค์ความรู้รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่จะกลายเป็นยานพาหนะหลักในอนาคต

ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า สจล. มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ มีการดำเนินนโยบาย KMITL for SDGs ด้วยการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ Innovated in KMITL นักวิจัย นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำการพัฒนาโครงการวิจัยรถต้นแบบ UNICON ซึ่งเป็นรถโดยสารเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% สำหรับใช้ภายในสถาบันฯ ช่วยลดมลพิษจากเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่าการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งมีราคาผันผวนตลอดเวลา 

แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถรางที่ใช้ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว เมื่อนำมาใช้ภายในพื้นของสถาบันฯ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ สจล. ยุคใหม่ ชื่อรถ UNICON มาจากคำว่า University และ Connection ที่นอกจากจะสื่อความหมายถึงรถโดยสารที่เชื่อมต่อการเดินทางภายในพื้นที่สถาบันฯ แล้ว ยังสื่อถึงการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอน การทำวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของสถาบันฯ รถ UNICON ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรคนไทยทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ประกอบ ตลอดจนบำรุงรักษา โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ศิษย์เก่าและนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะเข้ามาเป็นยานพาหนะกระแสหลักในอนาคต ศ.ดร.สุรินทร์ กล่าวเสริม

ผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยว่า ได้นำความรู้จากการวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้คำแนะนำตั้งแต่การออกแบบ กำกับดูแลในขั้นตอนการผลิต รวมถึงควบคุมคุณภาพก่อนนำออกมาใช้งานจริง โดยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า UNICON รุ่นที่ 1 มีจุดเด่นในด้านประหยัดพลังงานและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ Motor ชนิด PMSM ขนาด 20kW และใช้ Battery Li-On 96 V ที่มีความจุ 400 Ah (แอมแปร์-ชั่วโมง) ในการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถวิ่งได้ในระยะทางไม่ต่ำว่า 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง รองรับผู้โดยสาร 20 คน ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นายเอกชัย ปูชนียกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สจล. ทายาทธุรกิจประกอบรถยนต์ชื่อดังใน จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเสริมว่า จากมุมผู้ประกอบการในวงการยานยนต์ เล็งเห็นว่าจะมีการใช้งาน EV สูงถึงกว่าหนึ่งแสนคัน ภายในระยะเวลา 5 ปี เนื่องมาจากการส่งเสริมการใช้ EV ของภาครัฐ ดังนั้นโครงการวิจัยรถต้นแบบ UNICON จึงเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีให้กับนักศึกษาได้มีทักษะในการร่วมพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทักษะเหล่านี้จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยเตรียมความพร้อมแก่วิศวกรไทยรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มจะตั้งขึ้นอีกจำนวนมากทั้งในประเทศและทั่วโลก.

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/