เปิดสูตรฉีดวัคซีนโควิดทุกกลุ่มเป้าหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อัปเดตสูตรการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้วางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเดือนพฤษภาคม 2565 แก่ทุกกลุ่มเป้าหมายไว้ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

อายุ 18 ปีขึ้นไป

 • ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนและผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด
 • ได้รับวัคซีน AstraZeneca + AstraZeneca หรือ AstraZeneca + Pfizer

อายุ 12-17 ปี

 • ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนและผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด
 • ได้รับวัคซีน Pfizer + Pfizer (ฝาม่วง) หรือ Sinovac + Pfizer หรือ Sinovac + Sinovac + Pfizer

อายุ 5-11 ปี

 • ฉีดเข็ม 2 และเข็ม 1 (เก็บตก)
 • ได้รับวัคซีน Pfizer + Pfizer (ฝาส้ม) หรือ Sinovac + Pfizer หรือ Sinovac + Sinovac + Pfizer

เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

อายุ 60 ปีขึ้นไป

 • ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม (Sinovac หรือ Sinopharm) + AstraZeneca + AstraZeneca
 • ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม (Sinovac หรือ Sinopharm) + Pfizer + Pfizer
 • ได้รับวัคซีน Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca
 • ได้รับวัคซีน AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer + Pfizer

อายุ 18 – 59 ปี

 • ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม (Sinovac หรือ Sinopharm) + AstraZeneca + AstraZeneca
 • ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม (Sinovac หรือ Sinopharm) + Pfizer + Pfizer
 • ได้รับวัคซีน Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca
 • ได้รับวัคซีน AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer + Pfizer

อายุ 12-17 ปี

 • ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นในอายุ 12-17 ปี

ภาพกราฟิกโดย Theerapong Chaiyatep

ขณะเดียวกัน ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้วางแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-17 ปี ไว้ดังนี้

อายุ 5-6 ปี

 • ได้รับวัคซีน Pfizer + Pfizer (ฝาสีส้ม)
 • มีระยะห่างระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง 8 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่สามยังไม่ถึงกำหนดฉีด

อายุ 6-11 ปี

 • ได้รับวัคซีน Pfizer + Pfizer (ฝาสีส้ม) หรือ Sinovac + Pfizer (ฝาสีส้ม)
 • มีระยะห่างระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง 8 สัปดาห์ (สูตร Pfizer ฝาสีส้ม 2 เข็ม)
 • ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มแรก ให้เว้นระยะห่าง 4 สัปดาห์จึงฉีดวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) เข็มที่สอง ส่วนเข็มที่สามตอนนี้ยังไม่ถึงกำหนดฉีดทั้งสองสูตร

อายุ 12-17 ปี

 • ได้รับวัคซีน Pfizer + Pfizer + Pfizer (ฝาสีม่วง) หรือ Sinovac + Pfizer + Pfizer
 • มีระยะห่างระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง 3-4 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่สาม มีระยะห่างจากเข็มที่สอง 4-6 เดือน

อายุ 6-17 ปี

 • ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm + Pfizer (ฝาสีส้ม/ฝาสีม่วง ตามช่วงอายุ)
 • มีระยะห่างระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่สาม มีระยะห่างจากเข็มที่สอง 4 สัปดาห์

แนวทางนี้เป็นการพิจารณาภายใต้คำแนะนำของอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ ร่วมกับเงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักกรรมการอาหารและยา.