อานิสงส์ของการสวดบทโมรปริตร ทุกเช้า-เย็น ป้องกันอันตราย แคล้วคลาด
คาถาท่องป้องกันเภทภัย อันตรายใดๆ ไม่สามารถมาใกล้ได้ สำหรับคาถาบทสวดมนต์โมรปริตร (คาถานกยูงโพธิสัตว์) เป็นบทสวดที่ อ.คฑา ชินบัญชร เผยว่า เสริมสิริมงคลกับชีวิตของเราอย่างมาก บางคนท่องไว้กันให้อยู่เป็นสุข ปราศจากอันตราย 

คาถาโมรปริตร

คาถาสวดตอนเช้า

โมระปะริตตัง อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะ เรมุ ทิวะสัง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เตจะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา โมระปะริตตัง

คาถาสวดตอนเย็น

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เยพราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะมัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยิติ

อย่างไรก็ตาม อานิสงส์ของการที่เราท่องคาถาบทสวดโมรปริตรเช้าเย็นนั้น หลายคนเชื่อว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายทั้งปวง.