สายการบินดีเลย์ ยกเลิกเที่ยวบิน ต้องชดเชยผู้โดยสารอย่างไรบ้าง
การชดเชยผู้โดยสาร กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินดีเลย์ หรือล่าช้า ด้วยสาเหตุต่างๆ อย่างเช่นกรณีสายการบินนกแอร์ไถลรันเวย์ที่สนามบินเชียงราย ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับการชดเชยตามที่กฎหมายระบุไว้

ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553 แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่งผู้โดยสาร เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารเกินที่นั่งบนเครื่องบิน (Overbooking) สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารดังนี้

1. คืนเงินค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น

2. ได้รับการดูแลจากสายการบิน
ด้านอาหารและเครื่องดื่มโทรศัพท์ โทรสาร  E-mail บริการที่พักพร้อมการขนส่งระหว่างสนามบินกับที่พัก (ถ้าต้องพักค้างคืน)

3. ได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 1,200 บาท หรือชำระเป็น Travel Voucher โดยได้ความยินยอมจากผู้โดยสาร เว้นแต่สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย หรือสายการบินได้แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินก่อนวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือสายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้แก่ผู้โดยสารไปยังจุดหมายที่ระบุในบัตรโดยสารได้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมงจากเวลาเดิม

กรณีเที่ยวบินล่าช้า ผู้โดยสารจะได้รับการปฏิบัติจากสายการบินในกรณีต่างๆ ตามระยะเวลาล่าช้า ดังนี้

1. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ต้องมีบริการ

-อาหารและเครื่องดื่ม และโทรศัพท์ โทรสาร E-mail

-ได้รับเงินค่าโดยสารคืน กรณีไม่ประสงค์จะเดินทางต่อ

2. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

-อาหารและเครื่องดื่ม และโทรศัพท์ โทรสาร E-mail

-ได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น

3. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโม

• อาหารและเครื่องดื่ม และโทรศัพท์ โทรสาร E-mail

• ได้รับเงินค่าโดยสารคืน หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น และ

• ค่าชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท หรือชำระเป็น Travel Voucher โดยได้ความยินยอมจากผู้โดยสาร เว้นแต่สายการบินพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย

4. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง

-สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบิน

ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์ได้แจ้งการดูแลผู้โดยสารแล้วดังนี้

1. เก็บเครดิตบัตรโดยสาร 100% อายุ 1 ปี ไม่ระบุชื่อ และเส้นทาง โดยอัตโนมัติ

2. ผู้โดยสารสามารถแจ้งเปลี่ยนเส้นทางการบินได้ทุกเส้นทาง ไม่จำกัดวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. ผู้โดยสารสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. ผู้โดยสารสามารถแจ้งขอคืนพินค่าบัตรโดยสาร 100% ผ่านช่องทางการชำระพินของท่าน

5. บัตรโดยสารฟรีไม่ระบุชื่อ ผู้โดยสาร / เส้นทาง จำนวน 1 ที่นั่ง ไปกลับ สำหรับเที่ยวบิน DD108 วันที่ 30 ก.ค. 2565

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)