วันครูแห่งชาติ 16 มกราคมของทุกปี รวมคำขวัญ ประวัติ ความสำคัญวันครู
วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อเชิดชู “ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ โดยในอดีตได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 และจัดเป็นวันหยุดของโรงเรียนเสมอมา แต่การจัดงานวันครูได้เปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัย วันนี้ไทยรัฐออนไลน์พาคุณมารู้จักเรื่องราวประวัติวันครู พร้อมคำขวัญวันครู 2565

ประวัติวันครูแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครูในพระราชกิจจานุเบกษา โดยจัดตั้งสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวบรวมคุณครูในสังกัดมาเป็นสมาชิกคุรุสภา สมาชิกมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิชาชีพครู พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ

ทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ครูจากทั่วประเทศมาแถลงผลงานประจำปี และสอบถามข้อสงสัยในการดำเนินงานต่างๆ โดยเริ่มแรกใช้หอประชุมสามัคยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประชุม ภายหลังจึงจัดประชุมขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา

งานวันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้

1. จัดนิทรรศการ รวบรวมผลงานของครู
2. มอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานได้รับการเชิดชูในปีนั้นๆ
3. พิธีคารวะครูผู้สอนที่ยังมีชีวิตอยู่
4. พิธีระลึกถึงครูที่เสียชีวิตไปแล้ว
5. กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครู เช่น การแข่งขันกีฬา

คำขวัญวันครู 2565

คำขวัญวันครู 2565 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 66 ไว้ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต”

คำขวัญวันครู 2565