ผู้ประกันตนต้องรู้ หากติดโควิดประกันสังคมให้สิทธิชดเชยอะไรบ้าง
ผู้ประกันตนหลายคนอาจสงสัยว่า หากตนเองติดโควิดจะได้รับการชดเชยจากประกันสังคมหรือไม่ ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการจ่ายชดเชยทุกกรณีให้กับผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา คือ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยแต่ละมาตรามีรายละเอียดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปดังนี้

มาตรา 33

กรณีลาป่วย: ได้รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง

หยุดรักษาตัว: หากต้องหยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากประกันสังคม นับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย

  • ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
  • ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
  • ยกเว้นผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

มาตรา 39

  • รับเงินทดแทนขาดรายได้ 50% โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท)
  • ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน
  • ยกเว้นผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองการแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

มาตรา 40

รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1 – 2 – 3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

กรณีทุพพลภาพ: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ โดยเบื้องต้นต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ

  • รับ 500 บาทต่อเดือน เมื่อจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ
  • รับ 650 บาทต่อเดือน เมื่อจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ
  • รับ 800 บาทต่อเดือน เมื่อจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ

กรณีเสียชีวิต: ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเสียชีวิต โดยผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพด้วย

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน