ประวัติวันเด็กแห่งชาติ รวมคำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2565
วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันที่ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีการจัดงานวันเด็กและกิจกรรมต่างๆ มากมาย สำหรับในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กไทยเป็นประจำทุกปี คำขวัญในแต่ละปีจะมีอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ 

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498 ตามข้อเสนอของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ทำให้วันดังกล่าวเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจบทบาทและรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพลเมืองโลก ทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า ช่วงเดือนตุลาคมที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับฤดูฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน อีกทั้งวันจันทร์ยังเป็นวันทำงานที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาบุตรหลานมาร่วมงานได้ จึงเสนอให้เปลี่ยนมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกใน พ.ศ.2508 จวบจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กครั้งแรกใน พ.ศ.2499 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และว่างเว้นไปถึง 2 ปี จนกระทั่งต่อมา พ.ศ.2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้ง นับตั้งแต่นั้นก็ถือเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีทุกสมัยปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

รวมคำขวัญวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็กเปรียบเป็นข้อคิดเตือนใจที่นายกรัฐมนตรีมอบให้แก่เด็กไทย ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมคำขวัญวันเด็กในทุกๆ ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาให้อ่านกัน ดังนี้

 • แปลก พิบูลสงคราม
  2499 – จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
 • สฤษดิ์ ธนะรัชต์
  2502 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
  2503 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
  2504 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
  2505 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
  2506 – ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
 • ถนอม กิตติขจร
  2508 – เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
  2509 – เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี
  2510 – อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย
  2511 – ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง
  2512 – รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  2513 – เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
  2514 – ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
  2515 – เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
  2516 – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
 • สัญญา ธรรมศักดิ์
  2517 – สามัคคีคือพลัง
  2518 – เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
 • คึกฤทธิ์ ปราโมช
  2519 – เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร
  2520 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

 • เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
  2521 – เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
  2522 – เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
  2523 – อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 • เปรม ติณสูลานนท์
  2524 – เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
  2525 – ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
  2526 – รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม
  2527 – รักวัฒนธรรมไทย
  2528 – สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
  2529 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  2530 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  2531 – นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 • ชาติชาย ชุณหะวัณ
  2532 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  2533 – รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
  2534 – รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

 • อานันท์ ปันยารชุน
  2535 – สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

 • ชวน หลีกภัย
  2536 – ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2537 – ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
  2538 – สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 • บรรหาร ศิลปอาชา
  2539 – มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

 • ชวลิต ยงใจยุทธ
  2540 – รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

 • ชวน หลีกภัย
  2541 – ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  2542 – ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
  2543 – มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
  2544 – มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 • ทักษิณ ชินวัตร
  2545 – เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
  2546 – เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
  2547 – รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
  2548 – เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
  2549 – อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

 • สุรยุทธ์ จุลานนท์
  2550 – มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
  2551 – สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 • อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
  2552 – ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
  2553 – คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
  2554 – รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  2555 – สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
  2556 – รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
  2557 – กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง

 • ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  2558 – ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต
  2559 – เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
  2560 – เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
  2561 – รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
  2562 – เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
  2563 – เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
  2564 – เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
  2565 – รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมวันเด็ก 2565 จัดได้ไหม?

ในทุกๆ ปี เด็กๆ มักจะรอคอยวันเด็กแห่งชาติ เพราะเป็นวันที่หน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งการเล่นเกมเพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีการจัดการแสดงรวมถึงโซนอาหารและเครื่องดื่มที่มอบให้เด็กๆ อีกมากมาย ส่วนสถานที่สำคัญทางราชการและสถานที่ท่องเที่ยวก็เปิดให้เด็กเข้าชมฟรีอีกหลายแห่ง

สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ เลื่อนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติไปก่อน เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ส่วนในต่างจังหวัด แนะนำให้ประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ หากดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ก็ควรให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็กๆ ในหลายพื้นที่อาจไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ได้เช่นเดิม แต่ต้องปรับตัวตามวิถี New Normal เพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เชื่อว่าในอนาคตเด็กๆ จะได้กลับมาสนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติอีกครั้ง