ประตูสู่เส้นทางอาชีพสายการเงิน
โอกาสทางการศึกษาของยุคสมัยนี้ ถือได้ว่าเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ขวนขวาย และแสวงหาความรู้ เพราะนอกเหนือจากสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยตรงแล้ว ยังมีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่มีบทบาทและส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุน และคอยส่งเสริมอีกทางหนึ่ง

บทบาทหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุนต่างๆให้กับนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปแล้ว สำหรับเส้นทางอาชีพสายการเงิน

การลงทุน และการทำงานในแวดวงตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำหน้าที่เป็นเหมือน “พี่เลี้ยง” ให้กับผู้ที่เตรียมจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ริเริ่มโครงการทุน “New Breed Financial Professional” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน

และยังได้สร้างฐานผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในอนาคต โดยเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน

ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ดำเนินโครงการทุนฯนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทุนสนับสนุนการอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ Foundation เพื่อให้ได้ คุณวุฒิ AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) ซึ่งเป็นคุณวุฒิความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนที่มีมาตรฐานความรู้ระดับสากล และสำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านนักวิเคราะห์การลงทุน และผู้จัดการกองทุน

น้องๆนิสิตนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้มีแต่ได้กับได้จากสิทธิประโยชน์มากมาย

ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสนับสนุนให้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรความรู้ทั้งแบบ e-Learning และ e-book 9 วิชา รวมถึงทุนสอบ AISA คนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับแรก จะได้เข้าร่วม Exclusive Company Visit สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ

นอกจากนี้ ผู้สอบผ่านคุณวุฒิ AISA อาจจะมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนในอนาคต เพราะมีการเชื่อมโยงรายชื่อผู้สอบผ่านให้บริษัทที่ต้องการบุคลากร ผ่านทางเครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย

เรียกได้ว่า นอกจากจะติดอาวุธความรู้ให้แล้ว ยังช่วยเบิกทางสู่เส้นทางอาชีพสายการเงินให้อีกต่างหาก!

คุณนายพารวย