คำถวายข้าวและวิธีลาข้าวพระพุทธ
คาถาและวิธีการใช้อย่างถูกต้องในการถวายข้าวพระพุทธ  

คำถวายข้าวพระพุทธ ใช้เมื่อ เราต้องการถวายข้าวปลาอาหารให้กับพระพุทธ วิธีการคือวางอาหารที่เราต้องการถวายไว้หน้าพระพุทธ 

คำลาข้าวพระพุทธ ใช้เมื่อ ขอนำอาหารจากพระพุทธมาบริโภคหรือแจกจ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง 

คำถวายข้าวพระพุทธ

อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง
โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

คำลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามะ

เป็นอันเสร็จ.